Vaše otázky

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Podnikatelé

 

PODNIKATELÉ

Může při zavedení eura dojít ke změně úrokových sazeb z přijatých úvěrů?
Úrokové sazby nemohou být z důvodu zavedení eura změněny. Splátky úvěru včetně úroků se ale již budou platit v eurech.
nahoru

Na výplatních lístcích bude duálně označována hrubá nebo čistá mzda?
Výplatní lístky budou muset povinně duálně označovat čistou mzdu, resp. čistý příjem vyplacený přímo zaměstnanci nebo poukázaný na jeho bankovní účet. V dané věci může vydat Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku.
nahoru

Budou zaměstnavatelé povinni po zavedení eura vystavit nové platové výměry uvádějící mzdu v eurech?
Zavedení eura v České republice neovlivní platnost smluv a jiných právních nástrojů. Všechny smlouvy, které obsahují údaje v českých korunách, zůstanou po zavedení eura nadále platné. Hodnoty v korunách se budou považovat za hodnoty v eurech přepočítané pomocí oficiálního přepočítacího koeficientu.
nahoru

Bude v období před zavedením eura duálnímu označování podléhat též faktura vystavená v eurech?
V období před zavedením eura budou povinnosti duálního označování podléhat pouze korunové částky. Takže faktury v eurech či jakékoli jiné cizí měně nemusejí uvádět informativní korunové vyjádření.
nahoru

Bude zapotřebí investovat do nového počítače nebo tiskárny kvůli zavedení eura?
Úpravy v informačních systémech z důvodu zavedení eura by neměly zvýšit nároky na současný hardware (procesor, paměť, klávesnice atd.). Tiskárny obyčejně umí tisknout znak eura, takže kvůli přechodu na novou zákonnou měnu by investice do nové výpočetní techniky byla zbytečná, pokud by nebyla součástí širších modernizačních plánů.
nahoru

Kdo podnikům uhradí náklady spojené s přípravami na zavedení eura?
Vzniklé náklady si každý subjekt, včetně subjektů soukromého sektoru, pokryje sám. Úkolem státu je poskytovat jasné a včasné informace, které by měly přechod na euro všem subjektům v maximálně možné míře usnadnit.
nahoru

Který subjekt je zodpovědný za konverzi historických dat přebíraných jinými informačními systémy?
Konverzi historických dat, která jsou poskytována více subjektům, by měl provádět zdrojový systém. Konverze dat přímo u zdroje zajistí, že všichni uživatelé budou pracovat se stejnými informacemi.
nahoru

V jaké měně se bude podávat daňové přiznání po zavedení eura za období, kdy byla zákonnou měnou česká koruna?
Ode dne zavedení eura správce daně i daňové subjekty budou provádět jednotlivé úkony a vykazovat všechny údaje pro daňové účely jen v eurech. Výjimkou budou daňová přiznání podávaná za zdaňovací období před dnem zavedení eura, ve kterých budou peněžní sumy vykazovány v českých korunách, načež daňový subjekt přepočte daň na eura pomocí oficiálního přepočítacího koeficientu. V období duálního oběhu může být daň placena v korunách i eurech, po skončení období duálního oběhu pak již jen v eurech.
nahoru

Dotkne se zavedení eura způsobu odpisování majetku?
Účetní jednotka, která si před zavedením eura pořídila dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, přepočte ke dni zavedení eura pořizovací cenu tohoto majetku i sumu oprávek příslušející k tomuto majetku pomocí oficiálního přepočítacího koeficientu. Odpisy se počítají podle odpisového plánu sestaveného účetní jednotkou z přepočtené pořizovací ceny v eurech. V posledním roce odpisování se výše odpisu upraví tak, aby příslušný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl odepsaný do výše jeho ocenění v účetnictví.
nahoru