Příprava finančního sektoru

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Aktualizováno 15. 12. 2014
 • doplnění a změna textu

V souvislosti s plánovaným zavedením eura v ČR byla pro oblast kapitálového trhu vypracována analýza Příprava finančního sektoru ČR na zavedení eura, která se zabývá dvěma důležitými oblastmi příprav: pravidly upravujícími přepočet cenových údajů včetně následného zaokrouhlováni a dále problematikou duálního označováni cenových údajů. Níže je uveden stručný přehled nejvýznamnějších navrhovaných doporučení.


PŘEPOČET A ZAOKROUHLOVÁNÍ

 • Podílové listy. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitálovém trhu existují podílové listy jak s velmi nízkou, tak s poměrně vysokou hodnotou, jako vhodné řešení se jeví zaokrouhlovat eurové aktuální i jmenovité hodnoty těchto cenných papírů s přesností na 6 až 8 desetinných míst.
 • Akcie. Jelikož tržní ceny investičních nástrojů se na regulovaném trhu vytvářejí působením poptávky a nabídky a přepočítací koeficient nemá na tržní cenu investičního nástroje žádný vliv, není nutné regulovat počet desetinných míst při kotování tržních cen akcií. V případě přepočtu jmenovitých hodnot akcií z českých korun na eura je třeba respektovat základní pravidlo, že součet hodnot všech akcií daného emitenta se musí rovnat celkové sumě základního kapitálu, čehož lze dosáhnout pomocí více metod.
 • Dluhopisy. Jako nejvhodnější varianta se jeví stanovení povinnosti zaokrouhlovat jmenovité hodnoty dluhopisů v eurech s přesností na 2 desetinná místa.
 • Deriváty. Vzhledem k tomu, že tržní ceny investičních nástrojů se na regulovaném trhu vytvářejí na základě poptávky a nabídky a přepočítací koeficient nemá na tržní cenu investičního nástroje žádný vliv, není nutné regulovat počet desetinných míst při kotování tržních cen derivátů.
 • Vhodnou metodou pro přepočet obchodů realizovaných v Kč a vypořádávaných v eurech se jeví metoda zaokrouhlení výsledné částky vzhledem ke své jednoduchosti a minimálním nepřesnostem vzniklým z důvodu zaokrouhlování. Výjimku z výše uvedeného pravidla budou představovat obchody uzavřené na základě povinných nabídek převzetí, kde bude použita metoda přepočtu po položkách.

DUÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ

 • Pro oblast kapitálového trhu obecně nebude stanovena povinnost uvádět veškeré údaje duálně (tj. v korunách a eurech).
 • V písemné komunikaci, kde se vyskytují údaje o cenách, bude zavedena povinnost uvádět přepočítací koeficient.
 • Duálně budou zobrazovány ceny poplatků účtované konečným spotřebitelům as s tím i související limitní hodnoty.
 • Legislativně nebo formou doporučení bude upraveno duální označování u specifických druhů informací poskytovaných spotřebitelům na finančním trhu (např. stavové výpisy, výpisy o hotovostním toku, výpisy transakcí, výpisy pokynů).
 • Vybraným podnikatelským subjektům (např. BCPP) bude vydáno doporučení zobrazovat ceníky duálně,a to i v případě obchodních aktivit mezi podnikateli navzájem.
 • Organizátorům regulovaného trhu bude vydáno doporučení označovat duálně ceny minimálně v rozsahu uzavíracích kurzů, případně u dalších údajů.
 • Formou doporučení budou osloveny významné podnikatelské subjekty kapitálového trhu zveřejňující cenové informace v tisku nebo na webových stránkách, aby uváděly v textech a datových sestavách cenové informace duálně tehdy, pokud jsou uváděny ceny současně v korunách a eurech (časové řady, srovnávací analýzy aj.).