Vaše otázky

sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy
sekce 07- Evropská unie a mezinárodní vztahy

Vydáno

Územní samospráva

 

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Jaké povinnosti mají města a obce v procesu zavedení eura?
Města a obce mají ve vztahu ke svým zaměstnancům, obyvatelům a rozpočtovým organizacím stejné povinnosti jako všechny jiné právnické osoby. Tyto povinnosti lze rozdělit do oblastí legislativně-právní, ekonomické, administrativní a technické. V legislativně-právní oblasti si města a obce musejí zkontrolovat všechny své obecně závazné vyhlášky, nařízení a vnitřní předpisy a rozhodnout, zda jsou dotčeny zavedením eura a jakým způsobem budou na novou měnu přizpůsobeny. Také v případě smluv by měly zvážit, zda je v souvislosti se zavedením eura potřebné dojednat se smluvními partnery jejich změnu. V ekonomické oblasti města a obce musejí dodržovat požadavky na duální označování peněžních částek, zkontrolovat daňové pohledávky a upravit eurové částky v celé řadě oblastí (ceníky v městské veřejné dopravě a sociálních službách, poplatky ve školách, školních a předškolních zařízeních, knihovnách, muzeích, v bytovém a tepelném hospodářství aj.). V administrativní oblasti bude nutné provést revizi všech používaných formulářů. Technická oblast pro města a obce znamená úpravu informačních systémů či povinnost výměny mechanických zařízení využívajících mince (automaty na vydávání cestovních lístků ve veřejné dopravě, parkovací hodiny, turnikety na koupalištích aj.). Města a obce budou mít rovněž důležitou roli při informování svých obyvatel o procesu zavedení eura.
nahoru

Jaký je postup při změně obecně závazných právních předpisů? Je zapotřebí schválit novelu každého z nich, nebo může být použit jeden obecný právní akt?
Města a obce musejí u všech svých obecně závazných právních předpisů dotčených zavedením eura jednotlivě rozhodnout, jakým způsobem budou na novou měnu přizpůsobeny. Ve většině případů se nebude jednat o změnu obsahu, ale pouze o převod číselných hodnot v korunách na eura. Žádný „obecný právní akt“ tuto změnu nemůže provést. U každého předpisu je nutné z pohledu adresátů právní normy zvážit, zda je potřebná jeho novelizace a zda je účelné v něm uvádět částky v eurech. Druhou možností je uplatnit přímou použitelnost evropské legislativy, podle které se korunová částka bude pokládat po zavedení eura za částku v eurech podle oficiálního přepočítacího koeficientu. Kritériem uvedené volby by se měla stát právní jistota fyzických a právnických osob.
nahoru

Jaké dokumenty by obce měly mít zpracovány v souvislosti se zavedením eura?
Každá obec by si měla vypracovat vlastní plán aktivit spojených se zavedením eura, který schválí obecní nebo městské zastupitelstvo. Obdobné plány by měly být schváleny i pro rozpočtové organizace. Součástí plánů by měl být výčet úkolů, časový harmonogram jejich plnění i zodpovědná osoba.
nahoru

Jak organizovat konverzi obecních informačních systémů?
Města a obce by měly kontaktovat dodavatele svých informačních systémů a projednat s nimi jejich aktualizaci, úpravu, ale i testování na nové podmínky. V případě nákupu nových informačních systémů a technologií by měla být vyžadována schopnost jejich konverze na měnu euro.
nahoru

Kdo uhradí náklady na zavedení eura v obcích a městech?
Náklady, které při přípravě na zavedení eura obcím a městům vzniknou, si každý subjekt pokryje sám ze svých zdrojů. Rolí státu je poskytnout všem subjektům jasné a včasné informace a doporučení pro přípravu přechodu na euro tak, aby byla zajištěna minimalizace celkových nákladů.
nahoru