Doporučené postupy pro duální označování spotřebitelských cen

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc,
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Materiál Doporučené postupy pro duální označování spotřebitelských cen, který v rámci technických příprav na zavedení eura v ČR zpracoval Organizační výbor NKS, se věnuje problematice duálního označování cen v oblasti nákupů výrobků a služeb konečnými spotřebiteli. Tento nástroj spočívá v zákonem uložené povinnosti zobrazovat po určitou dobu vybrané peněžní částky současně v českých korunách a eurech, a to podle závazných pravidel pro přepočet peněžních částek. Touto cestou je vytvářena možnost rychlého a snadného porovnání peněžních částek v původní národní měně, s jejíž kupní silou jsou občané dobře obeznámeni, a týchž částek v nové měně euro, kterou si občané postupně osvojují.

Realizační techniky duálního označování spotřebitelských cen jsou navrhovány tak, aby nejen vhodným způsobem přispívaly k lepší orientaci občanů při přechodu na novou měnu, ale aby též nezatěžovaly povinné subjekty nepřiměřeně vysokými náklady a příliš komplikovanými pravidly. Zpracovaný metodický text slouží jako doporučení pro legislativní úpravu dané problematiky.


ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI DUÁLNÍHO OZNAČOVÁNÍ

 • Povinnost duálního označování vznikne jeden měsíc po nabytí právní účinnosti přepočítacího koeficientu (podle stávajících zvyklostí začátkem srpna v roce předcházejícím zavedení eura) a zanikne na konci roku, ve kterém euro bude zavedeno.
 • V oblasti cen výrobků a služeb budou povinnosti duálního označování podléhat pouze obchodní vztahy podnikatelů vůči spotřebitelům, nikoliv obchodní vztahy mezi státem a podnikatelskými subjekty či obchodní vztahy mezi podnikatelskými subjekty navzájem.
 • Obecný zákon o zavedení eura v ČR povinným subjektům uloží, aby duální označování prováděly jasným, přehledným a jednoznačným způsobem, aniž by tyto požadavky byly detailně konkretizovány v doprovodných prováděcích předpisech.
 • Pro účely duálního označování by měl Obecný zákon vymezit pojmy hlavní a orientační měna. Do okamžiku zavedení eura bude hlavní měnou česká koruna a orientační měnou bude euro. Od okamžiku zavedení eura bude hlavní měnou euro a orientační měnou se stane česká koruna.
 • Výpočet orientačních cen bude prováděn v souladu s pravidly pro přepočet peněžních částek upravenými legislativou ES. Orientační eurové ceny budou vyjadřovány s přesností na centy a orientační korunové ceny budou vyjadřovány s přesností na haléře.
 • Časovému úseku duální cirkulace bude vymezeno období dvou kalendářních týdnů počínaje dnem zavedení eura.

DUÁLNÍ CENOVKA KUSOVÉHO VÝROBKU

 • Duálně zobrazená informace o ceně výrobku sestává z nabídkové ceny výrobku vyjádřené v hlavní a orientační měně. Marketingové informace uváděné na duálních cenovkách mohou být uváděny pouze v hlavní měně.
 • Duální cenovky s jednoznačným vizuálním zdůrazněním hlavní ceny před cenou orientační by měly být komplexně obnoveny bezprostředně po zavedení eura, nejpozději do konce období duálního oběhu.
 • Duální cenovky s vizuálním nezdůrazněním hlavní ceny před cenou orientační lze po zavedení eura ponechat do okamžiku prvního přecenění výrobu, případně je lze obměňovat při průběžném doplňování prodejních zásob.
 • Za vstřícnou vůči zákazníkům lze považovat takovou obchodní politiku, která v období duálního označování před zavedením eura používá stejné eurové ceny pro placení i pro duální označování. Není-li toto řešení akceptováno, je povinností obchodníků zřetelným způsobem zveřejnit, jaký obchodní kurz je pro účely placení používán.

DUÁLNÍ CENOVKA MNOŽSTEVNÍHO VÝROBKU

 • Duální cenovka volně loženého množstevního výrobku obsahuje dvě cenové informace: měrnou cenu jednotkového množství v hlavní a orientační měně. Duální cenovka baleného množstevního výrobku sděluje čtyři cenové informace: cenu balení a měrnou cenu, každou vyjádřenou v hlavní a orientační měně.
 • Uspořádání duální cenovky baleného množstevního výrobku by mělo respektovat vizuální nadřazenost ceny balení, která je nabídkovou cenou výrobku, před měrnou cenou, která plní pouze informační funkci.
 • U baleného množstevního výrobku je výpočet orientační ceny balení i orientační měrné ceny prováděn shodným způsobem, a to jejím výpočtem z odpovídající hlavní ceny pomocí pravidel pro přepočet peněžních částek.

DUÁLNÍ CENÍK A PŘEPOČÍTACÍ TABULKA

 • Duální ceníky s vizuálním zdůrazněním hlavní ceny před cenou orientační je třeba obnovit bezprostředně po zavedení eura, nejpozději do konce období duální cirkulace. Duální ceníky s vizuálním nezdůrazněním hlavní ceny před cenou orientační lze ponechat i v období po zavedení eura a následně provést jejich úpravu v souvislosti s prvním přeceněním položek ceníku.
 • V taxativně vyjmenovaných případech bude možné používat duální ceník jako zjednodušenou formu duálního označování.
 • V taxativně vyjmenovaných případech bude možné používat kombinaci přepočítací tabulky s cenovkami pouze v hlavní měně.
 • Vizuálně vyhraněné přepočítací tabulky je třeba obměnit v okamžiku zavedení eura, nejpozději do konce období duální cirkulace, přičemž při této příležitosti je třeba uvést je do souladu s novým vymezením obsahu hlavní a orientační měny a s pravidly pro přepočet peněžních částek. Vizuálně nevyhraněné přepočítací tabulky lze po zvedení eura ponechat do okamžiku prvního přecenění nabízeného sortimentu.

DUÁLNÍ OZNAČOVÁNÍ HODNOTY NÁKUPU

 • Povinnost duálního označování peněžních částek se vztahuje též na hodnotu celkového nákupu uváděnou na vystavené účtence či faktuře. S touto duálně zobrazovanou informací musí být spotřebitel obeznámen jasným, přehledným, srozumitelným a jednoznačným způsobem.
 • Při duálním značení hodnoty nákupu se uplatní metoda zaokrouhlení výsledné částky. Na mezisoučty výsledné částky se nahlíží jako na její dílčí položky, které nemusejí být duálně zobrazovány.
 • Lze-li v období před zavedením eura platit touto zahraniční měnou při obchodním kurzu odlišném od přepočítacího koeficientu, duální účtenka či faktura musí obsahovat a přehledným způsobem zobrazovat jak správně vyčíslenou eurovou orientační hodnotu nákupu spolu s uvedeným přepočítacím koeficientem, tak reálně placenou eurovou hodnotu nákupu spolu s použitým obchodním kurzem.

ZOBRAZOVÁNÍ PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU

 • Přepočítací koeficient mezi eurem a českou korunou musí být v místě prodeje zobrazován jednoznačným, přehledným, srozumitelným, lehce přístupným a dobře čitelným způsobem, a to v plném tvaru čtyř desetinných míst včetně případných nul na posledních desetinných místech.
 • Vydává-li obchodník tištěné účtenky se seznamem zakoupených položek, přepočítací koeficient je povinnou součástí účtenky, pokud to technické řešení pokladen umožňuje.
 • V malých provozovnách, které nevydávají tištěné účtenky, je přepočítací koeficient umístěn na dobře viditelném místě, povinně pak jako součást ceníku nabízených výrobků a služeb či přepočítací tabulky.