Odborné texty

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Možnosti propagace zavedení eura na základních školách
Vysoká škola finanční a správní, listopad 2009.

Studie shrnuje výzkum znalostí a obecnějších názorů na společnou měnu euro mezi žáky druhého stupně základních škol. Formou ankety bylo v rámci tohoto výzkumu osloveno 50 základních škol na celém území České republiky ve vzorku krajských, okresních i místních sídel. Z obdrženého vzorku dat byla získána řada zajímavých poznatků, z nichž lze čerpat inspiraci pro vedení komunikační kampaně ve vztahu k dané cílové skupině. Zajímavé jsou náměty na zvýšení informovanosti starší školní mládeže o fungování eurozóny.

Výraz "euro" v českém jazyce: počátky užívání a výhledy
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, srpen 2009.

Studie mapuje, jakým způsobem se v letech 1994-2006 v českém tisku i jiných zdrojích zacházelo s výrazem euro. Objasňuje, jak tento termín správně používat resp. jaké se vyskytují při jeho používání jazykové chyby. Shrnuta je řada uplatnění jmenovaného termínu, a to nikoli jen v souvislosti s označením společné evropské měny. Studie dokládá měnící se význam komponentu euro-, který od tradičního obsahu „zahrnující Evropu“ (euroamerický, Euroasie) se postupně rozšířil na význam „týkající se Evropské unie“ a „týkající se eura“. Další zajímavé zjištění je postupné počešťování slova euro, které je ve stále větší míře používáno ve skloňovaném tvaru.

 

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, květen 2009.

Studie byla zpracována pro potřeby komunikační kampaně k zavedení eura, která má zajistit, aby všichni občané České republiky obdrželi správné informace v potřebném rozsahu a včas, aniž by je museli sami aktivně vyhledávat. Studie je zaměřena na cílovou skupinu osob s postižením, přičemž rozlišuje mezi osobami zrakově, sluchově, tělesně a mentálně postiženými. Uvedeny jsou počty takto postižených osob a podána je obecná charakteristika jednotlivých typů postižení, na jejímž základě jsou navržena konkrétní doporučení pro vedení komunikační kampaně. Na základě provedeného průzkumu názorů a postojů osob s postižením studie mapuje informační a komunikační kanály, které osoby s postižením preferují. Cenný je seznam organizací a sdružení, v nichž se osoby s postižením sdružují.

 
Sekundární analýza k tématu zavedení eura v České republice
Factum Invenio, říjen 2007.

Sekundární analýza postojů k zavedení eura v České republice dochází k závěru, že současná podpora zavedení eura u veřejnosti je rozdělena na dvě přibližně stejně velké skupiny. Až do roku 2005 převažovali příznivci eura, v dubnu 2007 bylo 45 % dotázaných pro zavedení eura a 48 % proti. Analýza podrobněji specifikuje charakteristiky příznivců zavedení eura (stoupenci ODS, mladší lidé a osoby s vyšším stupněm vzdělání) i jeho odpůrců (sympatizanti KSČM, lidé starší 60 let). Zajímavým poznatkem je souvislost mezi zavedením jednotné evropské měny a postojem respondentů k členství ČR v Evropské unii. Analýza se věnuje i očekáváním spojeným se zavedením jednotné evropské měny v ČR. Důležité je také zjištění, že více jak polovina obyvatel ČR se obává zvýšení cen.