Vládní materiály

Eurostrategie a Národní plán zavedení eura jsou základní dokumenty, jejichž prostřednictvím vláda ČR rozhoduje o načasování a organizaci přechodu ke společné evropské měně. Problematiky eura se týkají i mnohé další dokumenty nelegislativní povahy, předkládané vládě ČR v pravidelných intervalech i jednorázově.

ilustrace

Eurostrategie

Strategie přistoupení ČR k eurozóně vyhodnocuje přínosy a náklady plynoucí z členství v hospodářské a měnové unii. Závazný termín zavedení eura doposud nebyl stanoven. Otázkou vhodnosti zavedení eura se vláda ČR každoročně zabývá při projednávání materiálu zaměřeného na plnění konvergenčních kritérií.

Národní plán zavedení eura

Národní plán vymezuje zásady, harmonogram a institucionální zajištění procesu zavedení eura. Vládou ČR byl přijat v dubnu 2007. První jeho část podává základní informace o technickém zabezpečení přechodu na jednotnou měnu euro. Druhá část rozpracovává úkoly v jednotlivých oblastech české ekonomiky.

Plnění maastrichtských kritérií

Každým rokem je vládě ČR předkládán materiál Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Tento materiál slouží jako podklad pro rozhodnutí, zda vstoupit do kurzového uspořádání ERM II. Od tohoto rozhodnutí se odvine termín zavedení eura.

Konvergenční program

Členské státy Evropské unie s výjimkou na zavedení eura pravidelně zpracovávají konvergenční programy. Účelem tohoto dokumentu je prokázat dodržování závazků vyplývajících z Paktu stability a růstu. Dokladována je schopnost plnit maastrichtská konvergenční kritéria jako předpoklad pro přijetí eura.

Ostatní dokumenty

Vláda ČR svým rozhodnutím upravuje důležité aspekty přechodu na jednotnou měnu. Rozhodla se pro scénář jednorázového zavedení eura do hotovostního i bezhotovostního oběhu. Ustavila též orgány pověřené koordinací technických příprav v čele s národním koordinátorem pro zavedení eura.