Národní plán zavedení eura

Národní plán představuje základní dokument, který vymezuje zásady, harmonogram a institucionální zajištění celého procesu zavedení eura v ČR. Obsahuje souhrn úkolů v jednotlivých oblastech české ekonomiky, které je zapotřebí v souvislosti se zavedením eura provést. Vládou ČR byl schválen v dubnu 2007.

ilustrace

Institucionální zajištění

Koordinací všech činností souvisejících s přípravou na zavedení eura v ČR je pověřena národní koordinační skupina. V jejím čele stojí vládou jmenovaný národní koordinátor pro zavedení eura. NKS je oprávněna zřizovat pracovní skupiny, jejichž úkolem je navrhovat řešení konkrétních odborných problémů.

Scénář přijetí eura

Euro bude v České republice zavedeno podle scénáře „velkého třesku“. Tento přístup spočívá v současném zavedení eura do hotovostního i bezhotovostního platebního styku. Zvolená metoda je náročnější na koordinaci celého procesu, pro dotčené subjekty však představuje nejjednodušší a nejlevnější variantu.

Procedura přijetí eura

Akt zrušení výjimky na používání eura je tvořen posloupností procedurálních úkonů, do které jsou zapojeny všechny hlavní evropské instituce: Komise, Rada i Parlament. Stanoven bude neodvolatelný kurz české koruny vůči euru, tzv. přepočítací koeficient, na jehož základě budou veškeré korunové částky nahrazeny eurovými.

Hlavní principy

Opatření Národního plánu, která zajišťující technickou realizaci přechodu na jednotnou měnu, respektují řadu principů. Mezi těmi hlavními lze jmenovat princip kontinuity právních závazků, princip nepoškození občana či princip ochrany spotřebitele. Uvedené zásady se osvědčily při zavádění eura v jiných v zemích.

Přepočet peněžních částek

Přechod na jednotnou měnu si vynutí rozsáhlé přepočty peněžních částek z českých korun na eura a naopak. Pro tyto účely evropská legislativa stanoví závazná pravidla pro použití přepočítacího koeficientu a pro zaokrouhlování přepočtených částek. Rolí státu bude dbát na striktní dodržování těchto pravidel.

Duální označování

Duální označování cen a dalších peněžních částek spočívá v zákonem uložené povinnosti zobrazovat po určitou dobu vybrané peněžní hodnoty současně v českých korunách a eurech, a to podle závazných pravidel pro přepočet peněžních částek. Jedná se o základní nástroj na ochranu spotřebitele při zavádění eura.

Zavedení eurového oběživa

Zavedení eura do peněžního oběhu bude představovat technicky i časově velmi náročnou operaci, složenou z většího počtu dílčích procesů: zajištění dodávek eurobankovek a euromincí, předzásobení bank a podniků, příprava bankomatů, distribuce startovacích balíčků a některé další úkony.

Stažení korunového oběživa

Stažení korunových bankovek a mincí z peněžního oběhu bude probíhat vícero způsoby. Vybrané subjekty budou zajištovat výměnu oběživa, uzákoněno bude krátké období duálního oběhu, doporučováno bude uložení hotovosti v předstihu na bankovní účet. Stažené korunové oběživo bude zlikvidováno.

Komunikační kampaň

Cílem komunikační kampaně bude zajistit, aby každý občan ČR byl korektně, v dostatečném rozsahu a ve správný čas informován o všech důležitých změnách v jeho praktickém životě, které souvisejí se zaváděním eura. Vůči specifickým skupinám budou voleny specifické nástroje komunikační kampaně.