Přepočet peněžních částek

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Motivový obrázekPřepočty cen a všech dalších peněžních částek, které si vynutí zavedení eura v České republice, se řídí obecnými pravidly zakotvenými v evropské legislativě. Jejich konkretizace na přepočty mezi českou korunou a eurem bude upravena v Obecném zákoně o zavedení eura. Ucelenou informaci o dané výseči příprav na zavedení eura v ČR podává metodický text Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při zavádění eura, který byl zpracován Organizačním výborem NKS.

Problematiku přepočtu peněžních částek lze rozčlenit na dvě základní části. A to jednak na pravidla pro použití oficiálního přepočítacího koeficientu a dále na pravidla pro zaokrouhlování a zarovnávání přepočtených částek.


PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENT

Evropská legislativa požaduje, aby peněžní částky, které mají být zaplaceny nebo vyúčtovány, byly převáděny z jednotek národní měny na eura či naopak výlučně prostřednictvím oficiálního přepočítacího koeficientu. Tento základní parametr pro převod peněžních hodnot bude stanoven Radou EU ve zvláštním nařízení v návaznosti na zrušení výjimky pro Českou republiku na zavedení eura, což lze očekávat přibližně půl roku před termínem zavedení eura. Hodnota přepočítacího koeficientu se nemusí nutně shodovat s centrální paritou, s níž česká koruna vstoupí do kurzového systému ERM II.

Základní pravidla pro použití přepočítacího koeficientu jsou následující:

  • Přepočítací koeficient bude zadán s přesností na šest platných číslic a vyjadřovat bude ekvivalent jednoho eura v českých korunách. S ohledem na stávající kupní sílu české koruny v jednotkách eura lze předpokládat tvar 1 EUR = XX,XXXX CZK.
  • Přepočítací koeficient musí být používán v plném tvaru, tj. nesmí být zaokrouhlován, zkracován ani invertován (tj. používán ve tvaru 1 CZK = 0,XXXXXX EUR).

ZAOKROUHLOVÁNÍ

Evropská legislativa stanoví obecná pravidla pro přepočty mezi jednotkami národní měny a eurem. Tato pravidla se stanou závaznými rovněž pro konverze korunových částek na eura a naopak.

  • CZK → EUR. Při přepočtu korunové částky na eurovou je korunový základ dělen přepočítacím koeficientem. Výsledná částka bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa čili na nejbližší eurocent jako nejnižší nominále peněžní jednotky eura. Při nerozhodném výsledku, tj. končícím na třetím desetinném místě číslicí 5, je zaokrouhlováno vždy směrem nahoru.
  • EUR → CZK. Při přepočtu eurové částky na korunovou se eurový základ násobí přepočítacím koeficientem. Výsledná částka bude zaokrouhlena na nejnižší národní měnovou jednotku, v případě ČR tedy na jeden haléř.
  • Dílčí versus konečná částka. Skládá-li se peněžní částka z více dílčích položek, je doporučováno zaokrouhlovat až konečnou hodnotu, zatímco dílčí položky mohou být uváděny nezaokrouhleně. Tímto způsobem se zabrání nekonzistencím z důvodu drobných odchylek mezi zaokrouhlováním po jednotlivých položkách a zaokrouhlením výsledné částky.

Členské státy si mohou určit podrobnější právní úpravu pro zaokrouhlování přepočtených částek, pokud tím posílí princip cenové neutrality. Této možnosti bude využito u vybraných komodit s nízkou jednotkovou cenou a vysokými odebíranými objemy (např. elektřina, zemní plyn, pitná voda dodaná a odvedená, některé služby elektronických komunikací aj.). Jelikož však z evropského práva vyplývá též nutnost respektovat smluvní volnost stran, bude pečlivě zvažováno, do jaké míry uvedené výjimky z obecných pravidel uzákonit nebo ponechat ve formě doporučení. 

Ilustrativní přepočet eurové částky na částku v českých korunách
Výchozí částka: 1530 €
Přepočítací koeficient (ilustrativní): 1 € = 27,6540 Kč

Správně:  1530 × 27,654 = 42310,62 Kč (použit byl platný přepočítací koeficient)
Chybně:    1530 × 27,65 = 42304,50 Kč (použit byl zaokrouhlený přepočítací koeficient)
Chybně:    1530 × 27,6 = 42228,00 Kč (použit byl zkrácený přepočítací koeficient)
Chybně:    1530 : 0,036161 = 42310,78 Kč (použit byl invertovaný přepočítací koeficient)

Ilustrativní přepočet korunové částky na částku v eurech
Výchozí částka: 1500 Kč
Přepočítací koeficient (ilustrativní): 1 € = 27,6540 Kč

Správně:  1500 : 27,654 = 54,24 € (použit byl platný přepočítací koeficient)
Chybně:    1500 : 27,65 = 54,25 € (použit byl zaokrouhlený přepočítací koeficient)
Chybně:    1500 : 27,6 = 54,35 € (použit byl zkrácený přepočítací koeficient)
Chybně:    1500 × 0,036161 = 54,24 € (použit byl invertovaný přepočítací koeficient)


ZAROVNÁVÁNÍ

Přepočty korunových částek na eura s následným zaokrouhlením na nejbližší cent mohou vést ke vzniku nepraktických či jinak nepohodlných částek. Jako typické příklady lze uvést výpočet daní, hodnoty kolků a známek, ukládání peněžitých sankcí nebo peněžní automaty. V těchto případech by rozsáhlé používání drobných mincí vedlo k různým těžkostem a mohlo by být v rozporu s dosavadními zvyklostmi. Řešením je zarovnávání přepočtených částek. Zarovnáváním se obecně rozumí:

  • Zaokrouhlení přepočtené částky na vyšší řád (deseticent, euro, desítky eur apod.).
  • Stanovení zcela jiné praktické částky.

Pro zarovnávání legislativa ES nestanoví podrobnější pravidla. Pouze zdůrazňuje principy výjimečnosti, odůvodněnosti, posuzování případ od případu, dodržování zásady právní jistoty a dostatečné informovanosti.