Procedura přijetí eura

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Motivový obrázekKritéria pro vstup do eurozóny jsou pevně dána Smlouvou o fungování EU. Jejich plnění je hodnoceno Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou v dokumentu nazývaném konvergenční zpráva. Toto hodnocení se provádí v pravidelných dvouletých intervalech pro všechny země s dočasnou výjimkou na zavedení eura, nebo mimořádně, pokud o to požádá některý z uchazečských států.


ZÁSADY HODNOCENÍ

Při hodnocení připravenosti členské země na vstup do eurozóny evropské instituce vycházejí z několika zásad:

  • Kritéria konvergence jsou uplatňována striktně, aby bylo zajištěno, že do eurozóny vstupují pouze členské státy, které přispívají ke stabilitě eurozóny.
  • Kritéria konvergence tvoří koherentní a integrovaný celek, nemají stanovenu žádnou hierarchii, a proto musejí být splněna všechna bez rozdílu.
  • Kritéria konvergence musejí být splněna na základě skutečných údajů.
  • Hodnocení prostřednictvím kritérií konvergence musí být konzistentní, transparentní a srozumitelné.
  • Konvergence musí být dosahováno na udržitelném základě, nikoli pouze k určitému časovému okamžiku prováděného šetření.

PROCEDURÁLNÍ POSTUP

Vstup do eurozóny se řídí stanoveným právním rámcem a obvyklými časovými lhůtami. Sled procesních úkonů je nastaven tak, aby datem přechodu na jednotnou měnu euro, čili dnem €, se mohl stát 1. leden určitého roku. Na základě dřívějších průběhů přijímacích procedur lze v případě České republiky předpokládat následující postup.

  • Vypracování konvergenčních zpráv. Pravděpodobně v dubnu v roce předcházejícím zavedení eura Evropská komise a Evropská centrální banka zveřejní své konvergenční zprávy. V nich zhodnotí, jak Česká republika (případně i další členské země usilující o vstup do eurozóny) splnila konvergenční kritéria.
  • Rozhodnutí o zrušení výjimky. V návaznosti na kladné vyznění konvergenčních zpráv Evropská komise doporučí Radě EU zrušení výjimky na zavedení eura v ČR. Rada EU nerozhodne dříve, dokud neobdrží souhlas Euroskupiny, dokud neproběhne konzultace s Evropským parlamentem a dokud se k této otázce nevyjádří Evropská rada. Na konci tohoto procesu, což bývá na konci června či začátkem července, ministři Rady ECOFIN definitivně rozhodnou o zrušení výjimky na zavedení eura. Teprve od tohoto okamžiku bude mít Česká republika jistotu, že ekonomické přípravy na členství v eurozóně byly úspěšně završeny.
  • Stanovení přepočítacího koeficientu. Na zasedání Rady ECOFIN rušícím výjimku na zavedení eura bude na návrh Komise a po konzultaci s ECB stanoven neodvolatelný kurz české koruny vůči euru, tzv. přepočítací koeficient.
  • Zavedení eura v České republice. Dne 1. ledna následného roku euro nahradí českou korunu a stane se zákonnou měnou České republiky.

 

 

Poznámka: Plné čáry spojují vždy prováděné úkony, přerušované čáry spojují úkony vykonávané v závislosti na okolnostech.