Kritérium veřejného deficitu

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Aktualizováno 14. 2. 2024
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce
  • aktualizována data v tabulce

Motivový obrázekPři hodnocení stavu veřejných financí z pohledu deficitního kritéria se sleduje, zda poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu nepřekročil referenční hodnotu 3 %. Výjimku z překročení stanovené meze představují situace, kdy uvedený poměr se výrazně snížil a přiblížil se referenční hodnotě, nebo překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a nacházelo se blízko referenční hodnoty.

Stavem veřejných financí se evropské instituce nezabývají pouze jednorázově při hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, ale trvale v rámci koordinačních mechanismů upravených Paktem stability a růstu. Se zemí, která porušuje pravidla Paktu, je vedena procedura při nadměrném schodku. Nedílnou součástí vstupních požadavků na členství v eurozóně je proto též konstatování, že dotčená země se nenachází v proceduře při nadměrném schodku.

S Českou republikou byla procedura při nadměrném schodku zahájena v roce 2004, krátce po vstupu ČR do EU. Ukončena byla v červnu 2008. V prosinci 2009 byla opětovně zahájena s doporučením snížit udržitelným a věrohodným způsobem poměr deficitu vládního sektoru k HDP pod 3 % do roku 2013. V letech 2010–2013 vláda usilovala o konsolidaci veřejných rozpočtů, v důsledku čehož deficit sektoru vládních institucí, po odhlédnutí od jednorázových vlivů, postupně klesal. Na tomto základě mohla být s ČR v červnu 2014 procedura při nadměrném schodku ukončena. Střednědobý výhled státního rozpočtu počítá od r. 2014 s poklesem vládního deficitu pod referenční hodnotu, tudíž i s opětovným plněním kritéria pro velikost vládního deficitu.

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vývoj plnění kritéria veřejného deficitu
Referenční hodnota -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Česká republika -5,9 -6,8 -12,6 -3,0 -3,5 -2,6 -0,7 -2,2 -5,8 -4,8 -3,2 -4,0
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Referenční hodnota -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Česká republika -1,3 -1,9 -0,6 0,7 1,5 0,9 0,3 -5,8 -5,1 -3,2 -3,6p -2,2p

 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky. Různé roky.

 

Poznámka: Údaje označené indexem p jsou prognózované hodnoty, převzaté z dokumentu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2023.