Komise zahájila konzultace o unii kapitálových trhů

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekV polovině února tohoto roku od Evropské komise vzešel nový impulz k naplňování priority obnoveného hospodářského růstu v Evropě, jenž spočíval ve zveřejnění Zelené knihy o budování unie kapitálových trhů. V tomto dokumentu Komise nastínila své představy o dosažení plné integrace kapitálových trhů v Evropské unii jako cesty k vyšší dostupnosti investic pro podniky, vyšší atraktivitě EU pro investory z třetích zemí a vyšší stabilitě finančního systému. Touto Zelenou knihou bylo zahájeno tříměsíční období konzultací, jehož výsledkem má být předložení akčního plánu na vytvoření plně funkční unie kapitálových trhů do r. 2019.

Komise uvádí několik důvodů, proč kapitálové trhy v Evropě nedostatečně plní své prorůstové funkce.

  • Evropské kapitálové trhy jsou nedostatečně rozvinuté, což výmluvně dokládá srovnání s USA. Podnikový sektor se při získávání finančních zdrojů nadměrně spoléhá na banky, což jej činí zranitelným v obdobích ztíženého přístupu k úvěru. Větší zapojení kapitálových trhů by přispělo k vyšší diverzifikaci zdrojů financování, a tím i ke snížení nákladů na obstarávání kapitálu.
  • Finanční krize prohloubila v Evropě fragmentaci kapitálových trhů podél národních hranic a poukázala na přetrvávající riziko náhlé zástavy a zpětného pohybu přeshraničních kapitálových toků. Při uzavírání do národních hranic ale kapitálové trhy ztrácejí kritickou velikost, která dále zužuje investorskou bázi a ochuzuje nabídku finančních instrumentů.
  • I po více než padesáti letech od podpisu Římské smlouvy, která spatřovala ve volném pohybu kapitálu jednu ze čtyř fundamentálních svobod, se integrace kapitálových trhů potýká s řadou bariér historické, kulturní, ekonomické i právní povahy. Zmínit lze zakořeněné preference po jistém způsobu financování, odlišnosti v obezřetností regulaci, nejrůznější aspekty právní úpravy podnikání, specifika daňových systémů či neefektivnosti tržních struktur.

Unie kapitálových trhů si klade za cíl vytvořit integrovaný a dobře regulovaný kapitálový trh, který zajistí jednotný finanční trh pro všechny jeho účastníky a také zatraktivní EU pro investory z celého světa.

Komise zdůrazňuje, že vytváření unie kapitálových trhů nebude výsledkem jednoho velkého opatření, nýbrž se bude jednat o posloupnost dílčích, v řadě případů již uskutečňovaných kroků, jejichž kumulovaný dopad však bude značný. Zelená kniha nastiňuje celou řadu krátkodobých i dlouhodobějších opatření, která ve svém souhrnu utvářejí jednotný kapitálový trh.

Pro nejbližší období Komise přichází s následujícími náměty: zjednodušení informačních povinností zejména pro malé a střední firmy v přístupu na kapitálový trh, rozšíření investorské báze pro oblast malých a středních podniků, vytváření kvalitních trhů se sekuritizovanými produkty, podpora dlouhodobých investic a rozvoj trhů pro soukromá umístění cenných papírů.

Těžiště Zelené knihy se nicméně zaměřuje na identifikaci dlouhodobějších bariér, které je nutné překonat v zájmu dosahování výhod plně integrovaných kapitálových trhů. Vytipovány a diskutovány jsou tři hlavní oblasti, na které je nutné zaměřit pozornost:

  • Zlepšení přístupu k financování pro všechny podnikatelské subjekty, zejména však pro malé a střední podniky a pro projekty infrastrukturní povahy.
  • Zvětšení a diverzifikace zdrojů financování od investorů ze zemí EU i z dalších částí světa.
  • Zefektivnění zprostředkovatelské role kapitálových trhů při směrování úspor k těm, kdo potřebují financování, a to jak uvnitř členských zemí EU, tak i u přeshraničních kapitálových toků.

 

GREEN PAPER: Building a Capital Markets Union
COM(2015) 63 final