Tiskové zprávy

Prostřednictvím tiskových zpráv Národní koordinační skupina pro zavedení eura poskytuje aktuální informace o své činnosti. Veřejnost je touto cestou seznamována s obsahem zasedání NKS, na nichž jsou projednávány otázky související s technickými přípravami na zavedení eura v České republice.

ilustrace

Vydáno

Národní koordinační skupina přizpůsobila své aktivity postoji nové vlády k zavedení eura

V návaznosti na ustavení nové vlády ČR v červenci 2010 Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR se na svém zasedání zabývala dalším postupem tenchických příprav. S ohledem na text Koaliční dohody podpořila pokračování přípravných prací, současně ale provedla některé změny v již přijatém plánu práce, které sledují maximální hospodárnost vynakládaných prostředků a posilují metodický charakter prováděných aktivit.

Vydáno

Vláda schválila Zprávu o plnění Národního plánu

Vláda na svém zasedání dne 19. dubna 2010 schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR. Tento materiál shrnuje již provedené aktivity vyvíjené v souvislosti s plněním Národního plánu a stanoví prioritní činnosti pro letošní rok.

Vydáno

Národní koordinační skupina hodnotila stav příprav na zavedení eura

Národní koordinační skupina schválila materiál Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice, který shrnuje činnosti NKS v r. 2009 a stanoví priority na další období. Tato zpráva bude předložena vládě ČR a následně zveřejněna.

Vydáno

Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR

Dokument zpracovaný Organizačním výborem NKS; schválený usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2009 č. 404

Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR vysvětluje dva možné přístupy ke změně právního řádu při zavedení eura  - metodu jednorázové změny právního řádu a metodu postupné změny právního řádu. Tento materiál byl vládě předložen, aby svým rozhodnutím vyjasnila spor ohledně způsobu adaptace právního prostředí na zavedení eura v České republice. Vláda schválila metodu postupné změny právního řádu.

Vydáno

Vláda schválila dva materiály k zavedení eura v České republice

Vláda na svém jednání 30. března 2009 schválila dva dokumenty k zavedení eura v České republice, které předložil ministr financí. Jedná se o Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice a Přípravu právního prostředí na zavedení eura v ČR.