Zpráva Komise o zavedení eura v Litvě

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Národní motiv litevských euromincí S odstupem několika měsíců Evropská komise pravidelně hodnotí přípravy i samotný průběh přechodu na jednotnou evropskou měnu v nově vstupující zemi do eurozóny. Vydává Zprávu o zavádění eura, jejímž účelem není jen podat základní informace o tomto procesu, ale i vyvodit obecnější závěry, jež by mohly být využity při přípravách na zavádění eura v budoucnosti. Koncem května 2015 byla publikována hodnotící zpráva o Litvě, která přijala euro na začátku uvedeného roku.

VÝMĚNA HOTOVOSTNÍHO OBĚŽIVA

Výměna bankovek a mincí náleží k nejsledovanějším oblastem přechodu na euro, jelikož se týká doslova všech ekonomických subjektů: finančních institucí, podniků a občanů. Předzásobení bank euromincemi bylo zahájeno 1. října 2014, od 1. listopadu bylo rozšířeno na eurobankovky. Počínaje prosincem 2014 byly eurovou hotovostí vybavováni velcí zákazníci obchodních bank. Celková hodnota eurooběživa v rámci předzásobení činila 622 milionů EUR.

Od 1. prosince 2014 si veřejnost mohla prostřednictvím poboček obchodních bank, poštovních úřadů a poboček litevské centrální banky zakoupit startovací balíčky, které obsahovaly směs litevských euromincí všech nominálních hodnot v celkové výši 11,59 EUR. Pro občany bylo připraveno 900000 balíčků, přičemž k 1. lednu 2015 byly téměř všechny sady vyprodány. Dva druhy zvláštních sad byly též připraveny pro maloobchodníky, a to 60000 sad v hodnotě 111 EUR a 50000 sad v hodnotě 200 EUR.

Na základě statistického šetření Komise z konce prosince 2014 lze odhadovat, že většina Litevců držela eurohotovost již před přechodem na euro. Eurobankovkami bylo vybaveno 44 % Litevců, z čehož pro 56 % občanů se zdrojem eurobankovek staly zahraniční cesty a pro 35 % výměny v bance. U euromincí tato vybavenost dosahovala 46 %, na čemž se 62 % podílely zahraniční cesty a 31 % počáteční sady.

DUÁLNÍ OBĚH

Období duálního oběhu se souběžnou cirkulací hotovostního eura a litevského litasu trvalo 2 kalendářní týdny. Třetí den po přechodu na euro platilo 36 % obyvatel v hotovosti výhradně eurem a dne 8. ledna to již byly čtyři pětiny dotazovaných. Maloobchod zvládal nápor v placení dvojí měnou poměrně hladce. Byl dostatečně vybaven eurovou hotovostí, žádné větší komplikace nebyly hlášeny. Již 2. ledna 2015 bylo u 84 % hotovostních transakcích vraceno nazpět pouze euro. Na úroveň 100 % se tento podíl dostal 7. ledna.

K začátku r. 2015 bylo na výběr eurové hotovosti uzpůsobeno všech zhruba 1200 bankomatů. Také všechny platební terminály byly k 1. lednu připraveny na placení eurem. Klienti bank byli vyzýváni k častějšímu využívání elektronických způsobů placení. V meziročním srovnání s lednem 2014 vzrostlo používání elektronických plateb přibližně o 5 %.

Značný podíl litasové hotovosti byl stažen ještě před přechodem na euro. Ve srovnání s lednem 2014 se její hodnota v oběhu do 31. prosince 2014 snížila o 51 %. Na konci r. 2014 však v oběhu bylo stále zhruba 5,8 milionů litasů.

PŘEDCHÁZENÍ NEKALÝM PRAKTIKÁM

Litevská veřejnost měla poměrně vysoké obavy z negativních dopadů zavedení eura na inflaci. Litevské orgány proto přijaly potřebná opatření s cílem zamezit neodůvodněnému zvyšování cen a vyvracet nesprávné vnímání cenového vývoje.

O ledna 2014 byly sledovány ceny 100 položek často kupovaného zboří a služeb v nejoblíbenějších prodejních místech sedmi největších litevských měst. Pozornost byla věnována zejména menším lokálním podnikům (kadeřnictví, restaurace a kavárny, autoservis aj.), kde na základě předchozích zkušeností bylo riziko nekalých praktik vyšší. Významně se zvýšil celkový počet cenových inspektorů. Intenzivní kontroly probíhaly již v době zahájení dvojího uvádění cen.

Povinné duální označování cen v litasech a eurech bylo zahájeno 23. srpna 2014 a trvalo do poloviny roku 2015. Středisko pro ochranu práv spotřebitelů zjistilo porušení předpisů přibližně v 6 % celkového počtu kontrol. Nejčastějšími nedostatky bylo neuvedení ceny v obou měnách a nesprávné zaokrouhlení ceny. Výše udělených pokut se pohybovala v rozmezí od 289 EUR do 2896 EUR podle povahy porušení. Sankce byly použity vůči 833 podnikatelským subjektům, z nichž 819 bylo napomenuto a pouze 14 dostalo pokutu. Podle průzkumu Komise více než dvě třetiny litevských občanů považovalo duální označování za užitečný nástroj cenového srovnávání.

Dne 18. srpna 2014 byla zahájena kampaň na propagaci „Memoranda o řádných obchodních praktikách po zavedení eura“. Jejím cílem bylo vyzývat podniky, aby se zavázaly k respektování stanovených pravidel zavádění eura a byly nápomocny svým klientům. Řízením kampaně bylo pověřeno ministerstvo hospodářství. Kampaně se účastnilo zhruba 90 % všech maloobchodníků v Litvě.

Od 1. října 2014 spotřebitelé mohli podávat stížnosti na porušování pravidel o uvádění cen prostřednictvím zvláštní telefonní linky, e-mailu nebo formou označení prodejního místa na interaktivní internetové mapě. Příslušné orgány reagovaly na stížnosti nejpozději do 48 hodin od jejich podání.

KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ

Vedena byla intenzivní komunikační a informační kampaň, kterou koordinovalo ministerstvo financí. Cílem této kampaně bylo zajistit, aby 80 % všech obyvatel se cítilo dobře informováno o veškerých praktických aspektech přechodu na euro. Použit byl větší počet komunikačních nástrojů, mezi nimiž lze jmenovat informační materiály zasílané domácnostem, semináře a školení, využívání sociálních médií či reklamní spoty v televizi a tisku.

Na základě průzkumu prováděného v období od 19. ledna do 10. února 2015 lze usuzovat, že téměř 70 % litevců souhlasí s přijetím eura. Je to výrazný posun oproti dubu a září 2014, kdy podle údajů Eurobarometru podpora eura činila zhruba 47 %.