Portugalsko a Španělsko bez pokut za nadměrný deficit

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Motivový obrázekPakt stability a růstu představuje základní nástroj koordinace rozpočtových politik v zemích EU. Jeho preventivní část je zaměřena na předcházení vzniku nadměrných deficitů a nápravná část na odstraňování nadměrných deficitů. Za nerespektování stanovených pravidel je s provinilou zemí zahájena procedura při nadměrném schodku, která u členů eurozóny může vyústit do finančních sankcí. Na konci července tohoto roku byly před tuto hrozbu postaveny Portugalsko a Španělsko. V případě kladného rozhodnutí o udělení sankcí by to bylo poprvé v historii Paktu, co by toto nápravné opatření bylo aplikováno.

Procedura při nadměrném schodku byla se Španělskem zahájena v dubnu 2009 s termínem nápravy do r. 2016, přičemž tato lhůta byla prodloužena třikrát. Portugalsko vstoupilo do jmenované procedury v prosinci 2009 s termínem nápravy do r. 2015, prodlouženým dvakrát. Obě tyto země nejsou schopny ve stanoveném termínu svým povinnostem dostát. Pravidla Paktu následně vyžadují stanovit rozhodnutím Rady novou fiskální trajektorii, která by vedla k odstranění nadměrného deficitu.

Ministři Rady ECOFIN se portugalskou a španělskou rozpočtovou situací zabývali 12. července 2016. Konstatovali, že obě z uvedených zemí nesníží své vládní deficity pod referenční hodnotu 3 % HDP ve stanoveném časovém limitu. U obou zemí dospěli též k závěru, že vynaložené fiskální úsilí výrazně zaostávalo za předchozím doporučením Rady. Portugalský deficit veřejných financí v r. 2015 dosáhl 4,4 % HDP, u Španělska to bylo 5,1 % HDP.

Závěr Rady o nedostatečném konsolidačním úsilí zavázal Komisi, aby během 20 dní navrhla patřičné sankce. Jejich obsahem mohlo být jednak stanovení pokuty do výše 0,2 % HDP předchozího roku a také návrh na pozastavení části plateb z evropských strukturálních a investičních fondů. Komise má současně pravomoc finanční pokutu snížit či zrušit, a to pokud je dotčená země vystavena mimořádným okolnostem, nebo na základě odůvodněné žádosti dotčené země o zrušení sankce. Portugalsko i Španělsko uvedenou žádost předložily, v níž objasnily svoji hospodářskou situaci a potvrdily své závazky vůči pravidlům Paktu.

Rozhodování Komise nebylo jednoduché. Na jedné straně byl vznášen argument, že bez navržení finančních sankcí, byť i jen v symbolické rovině, Pakt ztratí svoji důvěryhodnost. Proti tomu stál argument, že Portugalsko a Španělsko se stále nacházejí v obtížné ekonomické situaci, dále vyostřené nejistotami kolem Brexitu, posilováním populistických politických stran a hrozbami terorismu. A také že obě země již podnikají reformy k ozdravění svých ekonomik. Portugalsko by mělo snížit svůj deficit pod 3 % HDP v letošním roce, u Španělska je letos očekáván pokles na 4,4 % HDP. Na základě těchto skutečností Komise navrhla Radě zrušení finančních sankcí a doporučila nové fiskální trajektorie vedoucí k odstranění nadměrného deficitu. Ve vztahu k návrhu na pozastavené čerpání z evropských fondů se Komise rozhodla přijmout rozhodnutí poté, co proběhne dialog s Evropským parlamentem.

Rada ve složení ministrů financí eurozóny měla 10 dní, aby se k návrhu Komise vyjádřila. Podle současných pravidel je uplatňováno tzv. obrácené hlasování kvalifikovanou většinou. V tomto aranžmá Rada nehlasuje o přijetí návrhu Komise, ale hlasovat může o odmítnutí návrhu Komise. Jelikož k tomuto hlasování nedošlo, návrh Komise se automaticky stal rozhodnutím Rady.

Jaké nové povinnosti pro obě dotčené země z rozhodnutí Rady vyplývají? Od Portugalska je požadováno, aby odstranilo nadměrný deficit do r. 2016, Španělsko má lhůtu do r. 2018. Obě země musejí do 15. října 2016 přijmout v uvedeném směru účinná opatření, o nichž budou informovat ve zprávě, jež má být zpracována rovněž k uvedenému datu.

European Commission - Fact Sheet (27 July 2016)
Stability and Growth Pact: fiscal proposals for Spain and Portugal