Ostatní dokumenty

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Vydáno

Volba scénáře zavedení eura v České republice
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 25. října 2006 č. 1200.

Dokument obsahuje popis tří možných variant přijetí eura:

  • Scénář s využitím přechodného období čili tzv. madridský scénář.
  • Scénář jednorázového přechodu na euro čili tzv. velký třesk (Big Bang).
  • Scénář s obdobím postupného zrušení (Phasing-Out).

Všech šest pracovních skupin NKS doporučilo variantu jednorázového přechodu na euro, který spočívá v jednorázovém a současném zavedení eura v bezhotovostním a hotovostním platebním styku. Vláda doporučenou variantu schválila.

 

Institucionální zajištění zavedení eura v České republice
Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510.

Materiál vymezuje základní rámec organizačně procesních aspektů zavedení eura. Centrálním koordinačním a řídícím orgánem se stává Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (NKS). V čele NKS stojí vládou jmenovaný národní koordinátor pro zavedení eura v ČR. Členy NKS jsou zástupci relevantních resortů, profesních sdružení a spotřebitelských organizací. Mezi hlavní úkoly NKS náleží ustavení a metodické vedení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti příprav, příprava Národního plánu zavedení eura v ČR a následné zajištění jeho implementace.

 

Kurzový mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kritérium
Informace pro vládu ČR ze dne 15. července 2003.

Materiál zpracovaný Českou národní bankou vymezuje pozici České republiky vůči účasti české koruny v mechanismu ERM II jako jednoho z maastrichtských konvergenčních kritérií. Dokument seznamuje se základními vlastnostmi ERM II, diskutuje přínosy a rizika zapojení do tohoto mechanismu a dále popisuje institucionální aspekty přistoupení k jednotné měně euro. Vyústěním tohoto materiálu je přesvědčení, že na účast v mechanismu ERM II je nutno pohlížet pouze jako na bránu umožňující přistoupení k eurozóně a nikoli jako na kurzové uspořádání přispívající k makroekonomické stabilitě. V důsledku toho ČNB nedoporučuje setrvávat v mechanismu ERM II déle než povinné minimálně dvouleté období.