Primární právo EU

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

Smlouva o fungování EU, HLAVA VIII Hospodářská a měnová politika

Základním pramenem práva, které vymezuje fungování hospodářské a měnové unie, je hlava VIII Smlouvy o fungování EU (dříve hlava VII Smlouvy o založení ES). V části věnované hospodářské politice jsou upraveny instituty jako hlavní směry hospodářských politik, mnohostranný dohled, zákaz nadměrných schodků veřejných financí, aj. V části věnované měnové politice jsou upraveny prvořadý cíl a základní úkoly ESCB, pravomoci k vydávání eurobankovek a euromincí, řídící orgány ECB, aj.

 

Protokol (č. 4) o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky  

Tento protokol připojený ke Smlouvě o fungování EU upravuje základní podmínky fungování ESCB, což jsou zejména jeho cíle a úkoly. Popsána je zde organizační struktura ESCB s jeho řídícími orgány. Vymezeny jsou povinnosti a pravomoci ESCB v oblasti vydávání bankovek, nástrojů měnové politiky, dohledu nad platebními systémy, hospodaření, aj. Obecná ustanovení upravují postavení ESCB při přijímání právních aktů.

 

Protokol (č. 12) o postupu při nadměrném schodku

Tento protokol připojený ke Smlouvě o fungování EU stanovuje referenční hodnoty kritéria stavu veřejných financí. Také objasňuje některé pojmy uváděné v čl. 126 Smlouvy o fungování EU.

 

Protokol (č. 13) o konvergenčních kritériích

Konvergenční kritéria jsou v obecné rovině stanovena v čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Úkolem tohoto protokolu připojeného ke Smlouvě o fungování EU je tato kritéria konkretizovat. V případě kritéria stavu veřejných financí jsou referenční hodnoty uvedeny v Protokolu o postupu při nadměrném schodku.

 

Protokol (č. 14) o Euroskupině

Tento protokol připojený ke Smlouvě o fungování EU institucionalizuje Euroskupinu, což je formace tvořená ministry členských států, jejichž měnou je euro. Tito ministři si volí na dva a půl roku většinou hlasů předsedu. V protokolu se uvádí, že na setkáních, která připravují zástupci ministrů financí členských států eurozóny, se účastní vedle zástupce Evropské komise též zástupci ECB.

 

Akt o podmínkách přistoupení ČR

Tento dokument, který je součástí Smlouvy o přistoupení k EU, upravuje přijetí nových členských zemí v r. 2004, mezi nimiž byla i Česká republika. Problematiky hospodářské a měnové unie se týká čl. 4, podle kterého se každý nový členský stát účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupeni jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, ve smyslu článku 122 Smlouvy o založení ES.